Aug. '04: Gloria's Bachelorette Party & Mehndi (Henna) Party - Nerfy